Projekty

Program obnovy venkova, dt 4 - činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací


 

Zdroj financování: Karlovarský kraj

Čerpaná dotace: 300.000,-Kč

Mikroregion Chebsko, d.s.o. obdržel v dubnu 2017 v rámci "Programu obnovy venkova", dt. 4 dotaci na úhradu mzdových nákladů manažera svazku Mikroregionu Chebsko ve výši 300.000,-Kč. Uvedená dotace poskytnutá z rozpočtu Karlovarského kraje je klíčová pro provoz svazku, nbeoť bez uvedené dotace by svazek nemohl nadále fungovat. 

www.kr-karlovarsky.cz  www.zivykraj.cz

 

 Zároveň uvádíme odkaz na projekt Karlovarského kraje "Živý kraj", kde naleznete základní údaje o projektu.  http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/dotazy-odpovedi/seznam/seznam13/131115-zivykraj.aspx Samotný portál je pak dostupný na webu www.zivykraj.cz.

 

 

Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko - CZ.1.09/4.3.00/18.00452

Celkové výdaje: 8 966 486,50
Zdroj financování: ROP Severozápad

Čerpaná dotace: 8 043 496,00
Realizátor: Mikroregion Chebsko, d.s.o.

Projekt Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko byl zaměřen na doposud chybějící ucelenou službu v rámci rozšíření a zkvalitnění stávajících nebo chybějících nabídek CR a jeho propagace. Projekt je postaven na principu propojení subjektů působících v oblasti CR v Mikroregionu, kdy je zastoupen jak sektor veřejný, soukromý, tak sektor občanský. Projekt byl rozdělen do tří etap a zahrnoval komplexní řadu na sebe navazujících aktivit. Vytvoření ucelenějšího systému konkrétních aktivit v rámci projektu by měl přispět k výraznějšímu zvýšení informovanosti o turistických možnostech regionu.

 

 www.europa.eu                                                           www.nuts2severozapad.cz

 

 

Učení v přírodě - bylinné zahrady bez hranic

Celkové výdaje: 2 220 000,00
Zdroj financování: MMR prostřednictvím CRR Severozápad

Jedná se o projekt uskutečněný prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Cílem projektu bylo zajištění výuky žáků místními bylinkářkami a zajištění setkávání místních bylinkářek s občany obcí. V rámci projektu proběhla rekonstrukce Bylinného domu v Dolním Žandově, kde se průběžná setkávání konají. Údržba bylinných zahrad probíhá prostřednictvím žáků a místních bylinkářek. Celkový náklad projektu činil 2 200 000 Kč za podpory dotace ve výši 1 551 791 Kč.

 

 

Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu Chebsko

Celkové výdaje: 397 000,00
Zdroj financování: Krajský úřad Karlovarského kraje - Program obnovy venkova

Integrovaný projekt v rámci Mikroregionu Chebsko jehož nositelem je Libá a Skalná v sobě obsahuje: V Libé se jedná o revitalizační zásah do stávající veřejné zeleně v celkové ploše cca 4 ha. Zásah se skládá z prořezávky, náhradní výsadby, komponent dětského hřiště. V případě Skalné se jedná o výsadbu aleje podél části zrekonstruované ulice Česká, o úpravu odpočinkové parkové plochy na Kostelním náměstí a o vysazení zeleně na zrekonstruovaném parkovišti tamtéž. Realizace tohoto projektu umožní fundovaný a ucelený zásah do veřejné zeleně na území výše uvedených obcí, pomůže vylepšit celkový vzhled veřejných prostranství a zároveň dojde k vytvoření odpočinkových míst a klidových zón.

Projektová dokumentace – kanalizace

Celkové výdaje: 1 000 000,00
Zdroj financování: MFČR

Projekt řeší vytvoření projektové dokumentace pro obce Skalná, Libá, Plesná, Pomezí nad Ohří. V obcích není vybudována soustavná kanalizační síť, která by odváděla splaškové vody na centrální čistírnu.

Atraktivní a udržitelný venkov - Mikroregion Chebsko, I.etapa - příprava projektu

Celkové výdaje: 2 201 340,00
Zdroj financování: MMR – SZIF

Projekt zahrnuje obce Třebeň a Odrava. V obci Třebeň je plánována revitalizace pozemku bývalého hřbitova, který budou sloužit jako park pro místní obyvatele. V souvislosti s parkovými úpravami budou obnoveny i místní komunikace. Bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, odplevelení, řez stromů a provedena výsadba nových stromů, keřů, trvalek a cibulovin. Do nově zbudovaného parku budou umístěna umělecká díla, odpočinková místa a informační tabule.
V obci Odrava - Potočiště bude provedena revitalizace návsi. Bude obnovena zeleň, místní komunikace, instalován mobiliář, který zahrnuje lavičky, dřevěný stůl, stojan na kola a informační tabuli. V rámci obnovy zeleně bude provedeno odstranění nevhodných dřevin, řez stromů, výsadba nových stromů, trvalek a cibulovin.


V roce 2005 realizoval mikroregion společný projekt „Regenerace veřejné zeleně a parků na území mikroregionu“, konkrétně v obcích Libá a Skalná. Projekt zahrnoval odstraňování nevhodných či poškozených dřevin, výsadbu dřevin, opravu vycházkových cest, nákup a osazení komponentů dětského hřiště a laviček. Na projekt byla poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova.
Hledat ubytování
17.2.2018 9:00 - 17:00

Cesta k duši západu

Balanc centrum (Cheb)
Setkání se Zdeňkem Ordeltem.

Více informací
17.2.2018 20:00

Hasičský bál sboru dobrovolných hasičů Cheb - Háje

Kulturní centrum Svoboda (Cheb)

Více informací
20.2.2018 15:00

Počteníčko v knihovně - O slepé Mimi a báječné Lízy

Městská knihovna v Chebu - "malá knihovna" (Cheb)

Více informací
Další akce

Počasí

17.2. 06:00
dnes

Jasno
-7°C
18.2.
zítra

Oblačno
1°C / -4°C
19.2.
pondělí

Zataženo
1°C / -5°C
20.2.
úterý

Skoro zataženo
0°C / -3°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to 92,5 procenty.
logo Severozápad
logo EU
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"