Mikroregion Chebsko > Aktuality svazku obcí

Aktuality svazku obcí

Prosinec 2017

V tomto měsíci proběhlo poslední Shromáždění Mikroregionu Chebsko d.s.o. , konkrétně dne 05.12.2017. Hlavními body bylo jednání o schválení rozpočtu na rok 2018, schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020 a schválení inventarizační komise a termínů inventarizace za rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl zaslán členským obcím v předstihu tak,. aby si ho mohly vyvěsit na svých úředních deskách. Taktéž byl rozeslán obcím i návrh střednědobého výhledu rozpočtu, avšak s písařskou chybou, což bylo uvedeno i v zápise na Shromáždění ze dne 05.12.2017. Při schvalování Středbědobého výhledu rozpočtu již byla písařská chyba opravena. Zároveň bylo schváleno předsedou VR i rozpočtové opatření č. 2/2017:

 

Rozpočtové opatření č. 2/2017 je k nahlédnutí ZDE


Září 2017

Na zářijovém zasedání byla probírána problematika aktuální finanční situace Mirkoregionu, byla taktéž schválena Partnerská smlouva mezi Mikroregionem Chebsko a obcí Lipová v souvislosti s realizací projektu v ZŠ Lipová  "Stavební úpravy ŽŠ Lipová - zahrada a dílny" a zároveň bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 1/2017 (odkaz na dokument RO je k nahlédnutí ZDE).


Červen 2017

Červen 2017 - byl zvolen nový předseda Výkonné rady svazku obcí Mikroregion Chebsko. Namísto dosavadního předsedy pana Ing. Pavla Hojdy byla do této funkce zvolena paní RNDr. Garbriela Licková, Ph.D.. V červnu zároveň Shromáždění mikroregionu schválilo závěrečný účet za rok 2016 s výhradami. 

Schválený závěrečný účet pro rok 2017 (vyvěšeno 27.06.2017) vč. zprávy KK o přezkumu hospodaření (vyvěšeno 27.06.2017)

 

Květen 2017

Návrh závěrečného účtu (vyvěšeno 30.05.2017) vč. zprávy KK o přezkumu hospodaření (vyvěšeno 30.05.2017)Duben 2017

V dubnu 2017 obdržel dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko na základě veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem - odborem regionálního rozvoje  účelovou dotaci ve výši 300.000,-Kč na úhradu mzdových nákladů manažera Mikroregionu Chebsko pro rok 2017. Podmínkou obdržení dotace je podání minimálně 5 žádostí do evropských či národních dotačních ditulů. Více informací o projektu lze nalézt v oddílu "projekty".


Listopad 2016

Návrh střednědobého výhledu (vyvěšeno 02.11.2016)

Návrh rozpočtu svazku pro rok 2017 (vyvěšeno 08.11.2016)

Schválený rozpočet pro rok 2017 (vyvěšeno 29.11.2016)

Schválený střednědobý výhled (vyvěšeno 29.11.2016)Duben 2016

V dubnu 2016 obdržel dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko na základě veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem - odborem regionálního rozvoje  účelovou dotaci ve výši 300.000,-Kč na úhradu mzdových nákladů manažera Mikroregionu Chebsko pro rok 2016. Více informací o projektu lze nalézt v oddílu "projekty".

 

Březen 2016

29. března 2016 – se od 13:00 hodin konalo v budově městského úřadu v Chebu Shromáždění Mikroregionu Chebsko. Na tomto Shromáždění byli členové svazku Mikroregionu informováni o inventurách za rok 2015, finanční situaci Mikroregionu Chebsko k 29.03.2016, projektu "Válečné hroby" pod záštitou MO a zároveň byl odsouhlasen mimořádný členský příspěvek v souvislosti s vyúčtováním projektu "Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko" a mimořádný členský příspěvek na provozní náklady MAS 21, o.p.s. v souvislosti se schválenou Rámcovou smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 31.12.2015. Další termín Shromáždění byl vzhledem k současné situaci stanoven na cca konec května 2016.

Únor 2016

02. února 2016 – se od 13:00 hodin konalo v budově městského úřadu v Chebu další Shromáždění Mikroregionu Chebsko. Na tomto Shromáždění se členové informovali o vypracování monitorovacích zpráv za oba projekty MCH, došlo ke schválení nové směrnice o cestovních náhradách. Členové svazku se zároveň informovali o stažení žádosti k projektu „Obnova památníků Chebska“, a to z důvodu nedostatečného a nekvalitního zpracování žádosti (po komunikaci s MO). Další termín Shromáždění bude probíhat v druhé polovině března.

 

 

Prosinec 2015
15. prosince 2015 – se od 13:00 hodin konalo Shromáždění členů svazku Mikroregion Chebsko. Hlavními body tohoto jednání bylo vyúčtování projektů „Učení v přírodě – bylinné zahrady bez hranic“ a „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Chebsko“, poté došlo ke schválení rozpočtu na rok 2016 a stanovení členů inventarizační komise a termínů inventarizace. Na základě doporučení KK byly vypracovány dodatky k vnitřním směrnicím Mikroregionu a tyto byly na Shromáždění taktéž schváleny.

Září 2015
29. září 2015 – se konalo od 13:30 hodin v budově MÉÚ Cheb Shromáždění Mikroregionu Chebsko, na kterém se členové informovali především o vystoupení obce Milíkov ze Svazku o záměru realizovat prostřednictvím MCH projekt „Cyklostezka Cheb – Pomezí nad Ohří“. Další termín Shromáždění byl stanoven na cca polovinu prosince 2015.

Srpen 2015
Novou manažerkou Mikroregionu Chebsko se s účinností od 01.08.2015 stává Ing. Lenka Špringlová (tel.: 773 939 901).

Pozvánka na shromáždění Mikroregionu Chebsko ,d.s.o., které se bude konat dne 12.08.2015 v budově MěÚ Cheb od 14:00 hod. ke stažení ZDE

Leden 2015
V důsledku komunálních voleb došlo ke změně zástupců ve svazku a tím i ke změně předsedy výkonné rady Mikroregionu Chebsko. Na základě shromáždění zástupců Mikroregionu Chebsko se v souladu se stanovami MCH stal novým předsedou výkonné rady p. Ing. Pavel Hojda.

Březen 2014
Na základě shromáždění zástupců Mikroregionu Chebsko ze dne 11.03.2014 bylo schváleno přistoupení nového člena - obce Tuřany zastoupené starostou p. Františkem Andresíkem.

Duben 2011
Byl spuštěn nový informační a rezervační portál Mikroregionu Chebsko na doméně www.chebsko.net. Portál byl vytvořen v rámci projektu „Marketing cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“.

Říjen 2010
Předsedou Mikroregionu se stal Mgr. Vladimír Hartmann (místostarosta města Chebu), místopředsedou zůstává Ing. Eliška Stránská (starostka Dolního Žandova). Manažerkou Mikroregionu zůstává Ing. Markéta Pagáčová.

Květen 2009
Proběhl audit (z KK) dobrovolného svazku obcí Mikroregion Chebsko. V hospodaření dobrovolného svazku obcí nebyly nalezeny žádné chyby a nedostatky.

Duben 2009
Manažerka zpracovává žádost na projekt do dotačního titulu Cíl 3 na projekt „Bylinné zahrady a ochrana půdního fondu“ . Partnerem projektu na německé straně bude město Nagel, který má s tímto projektem již dlouhodobé zkušenosti.

12.března 2009
Na Regionální radu NUTS II. Severozápad v KV byl odevzdán projekt „Marketing cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“.

10. března 2009
Proběhlo Shromáždění Mikroregionu. Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání projektu „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“
4. Požadavky obcí
5. Různé

27. ledna 2009
Proběhlo Shromáždění Mikroregionu. Program jednání:

6. Schválení programu jednání
7. Volba ověřovatelů zápisu
8. Projednání výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
9. Projednání strategického plánu Mikroregionu Chebsko na rok 2009
10. Požadavky obcí
11. Různé

Leden 2009
Manažerka Mikroregionu zpracovává žádost do ROP NUTS II Severozápad na projekt „Marketing cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“.

Leden 2009
Byla podána žádost na Krajský úřad Karlovarského kraje do dotačního titulu POV podopatření č. 4 – Mzdové prostředky pro manažery Mikroregionů. Žádost byla podpořena a Mikroregion tak získal 210.000,-- na poloviční úvazek pro manažera Mikroregionu. 70.000,-- hradí svazek ze svého rozpočtu jako participaci.

Prosinec 2008
Proběhlo jednání se náměstkem hejtmana Ing. Petrem Navrátilem ohledně finančního podpoření Mikroregionů a to zejména v oblasti mzdových prostředků.

Listopad 2008
Proběhlo Shromáždění mikroregionu. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o hospodaření mikroregionu
4. Rozpočtové změny
5. Návrh rozpočtového provizoria na 1 roku 2009
6. Informace o podaných projektech
7. Informace o připravovaných projektech
8. Požadavky obcí
9. Různé

Říjen 2008
Společně s agenturou AB Akcima byl vytvořen projekt na revitalizaci zeleně v obcích Třebeň a Odrava do dotačního titulu Program rozvoje venkova – Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše projektu byla 2.200.000,--.

1.8.2008
Předsedou Mikroregionu se stal Ing. Michal Pospíšil (místostarosta města Chebu), místopředsedou Ing. Eliška Stránská (starostka Dolního Žandova). Novou manažerkou Mikroregionu byla jmenována Ing. Markéta Pagáčová.

6. 3. 2007
Členská schůze svazku schválila nové stanovy, které by měly poskytovat svazku dostatečný prostor a podmínky pro vytváření projektů, čerpání prostředků a vzájemnou spolupráci členů, ale i mikroregionu s jinými mikroregiony. Za tímto účelem byl také výkonnou radou jmenován do nově vytvořeného orgánu "manažer mikroregionu" pan Miroslav Podlipský.

21. 12. 2006
Po komunálních volbách a volbách nových starostů členských obcí se členové svazku setkali, aby zvolili nové členy výkonné a dozorčí rady mikroregionu. Ve funkci předsedy mikroregionu byl nahrazen Miroslav Podlipský (býv. starosta Libé) starostou města Skalná Bc. Radomilem Goldem. Místopředsedou i nadále zůstává MUDr. Jan Svoboda. Za účelem oživení fungování svazku v novém funkčním období byly při setkání předloženy změny stanov. Poté, co změny budou schváleny všemi zastupitelstvy členských obcí, budou schváleny na přelomu února a března roku 2007 v mikroregionu.

17. 7. 2006
Za rok 2006 ocenil Karlovarský kraj obec Třebeň zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí. Obec Dolní Žandov získala stuhu bílou za činnost mládeže.

4. 5. 2006
Mikroregion Chebsko se rozrůstá! Do dobrovolného svazku obcí byly přijaty hned dvě nové obce: město Plesná a obec Pomezí nad Ohří.

8. 2. 2006
Vesnicí roku Karlovarského kraje za rok 2005 se stalo město Skalná. Modrou stuhu za společenský život a diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala obec Dolní Žandov. Obec Třebeň obdržela čestné uznání za účast v soutěži a za společenský život v obci.

19. 12. 2005
Na setkání členů mikroregionu byl schválen rozpočet na rok 2006. Dále byl schválen vstup mikroregionu do vznikající místní akční skupiny – Místní akční skupina 21 (MAS 21). Místní akční skupiny vznikají v celém Karlovarském kraji za účelem sdružení subjektů veřejné, ziskové i neziskové sféry menších přirozených regionů. V případě MAS 21 půjde o bývalý okres Cheb, právní forma bude obecně prospěšná společnost se sídlem ve Velké Hleďsebi. Její činnost bude spočívat v podpoře vytváření a realizace integrovaných projektů a v dalších činnostech umožňujících efektivní čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro příští programové období 2007 – 2013.

29. 7. 2005
K druhému setkání pracovní skupiny Chebsko byly přizvány i další obce v okresu Cheb, které nejsou členy mikroregionu Chebsko. Diskutovalo se především o materiálu, který by měl vzejít z pracovní skupiny v závislosti na činnosti v pracovních skupinách na Karlovarském kraji. Byl vypracován materiál zahrnující priority a opatření v oblasti dopravy, infrastruktury, životního prostředí, sociální oblasti a informačních a komunikačních technologií včetně zamýšlených projektových záměrů obcí. I když se potřeby větších měst a malých obcí lišily, shodly se, že důraz (procentuální podíl dané priority na celkovém množství finančních prostředků) by měl být kladen na dopravu, infrastrukturu a životní prostředí.

13. 7. 2005
Výsledkem druhého setkání pracovní skupiny „Dostupnost a infrastruktura“ (za mikroregion M. Podlipský) byl návrh konkrétních priorit a opatření z této oblasti. Zároveň bylo doporučeno, aby do priorit byla zařazena oblast informačních technologií a životního prostředí a aby byly vyřazeny oblasti překrývající se s oblastmi u ostatních pracovních skupin (např. cestovní ruch). Důraz by měl být dán na dopravu. Návrh priorit a opatření lze připomínkovat do 31. 7. 2005. Příští schůzka se uskuteční 10. 8. 2005.

27. 6. 2005
Členské obce vyjádřily své priority v rámci dalšího rozvoje mikroregionu. Vznikl seznam aktivit, z nichž nejvíce byly podpořeny následující: renovace (popř. výstavba) sportovišť a dětských hřišť, cykloturistika, opravy drobných historických a sakrálních památek, úprava veřejné zeleně, zhotovení komplexní turistické mapy, obnova historických a současných lesních a polních cest, vytvoření společné vícejazyčné webové prezentace mikroregionu a vytváření společného informačního dopravně-turistického systému. Tyto zvolené aktivity budou následně rozpracovány do konkrétních projektových záměrů jednotlivých obcí.

15. 6. 2005
Po debatě zúčastněných (za mikroregion M. Podlipský a R. Charvát) byla výsledkem prvního setkání pracovní skupiny „Dostupnost a infrastruktura“ dohoda, že z předloženého seznamu 18 témat každý člen skupiny vybere 3 až 5 témat, které jsou pro ně největší prioritou a kam by měly směřovat projekty v programovém období 2007- 2013, a zároveň pojmenovat dané strategické opatření tak, aby obsáhlo všechny plánované i připravené projekty. Příští setkání se uskuteční 29. 6. 2005.

14. 6. 2005
Karlovarský kraj pořádal úvodní konferenci k projektu Partnerství pro budoucnost, jehož partnerem je také mikroregion Chebsko. Tento projekt byl představen a popsán. Dále byla představena vize Karlovarského kraje pro rok 2007 – 2013. V ní je kladen důraz především na cestovní ruch a dopravní infrastrukturu. Pracovníci Krajského úřadu Karlovy Vary pohovořili o zkušenostech s projekty v rámci programů SROP a INTERREG IIIA. Za mikroregion se zúčastnili M. Podlipský a R. Charvát.

8. 6. 2005
Na Městském úřadu v Chebu se konala ustavující schůze pracovní skupiny Chebsko v rámci procesu přípravy kraje na příští programové období EU 2007 –2013. Tato tzv. místní pracovní skupina je složena z pracovníků Městského úřadu Cheb, členů mikroregionu Chebsko i zástupců nečlenských obcí. Bude projednávat a diskutovat nejrůznější problémy týkající se Chebska, aby je pak zástupci této skupiny mohli prezentovat při jednáních pracovních skupin na Karlovarském kraji. Další schůzka se uskuteční po prvních jednáních pracovních skupin na kraji, které proběhnou 14. - 16. 6. 05.

27. 5. 2005
Na Karlovarském kraji se uskutečnilo úvodní setkání pracovních skupin v rámci přípravy kraje na příští programové období EU 2007 – 2013. Mikroregion Chebsko byl zařazen do pracovní skupiny „Dostupnost a infrastruktura“. Konkrétně se pracovní skupina zaměří na modernizaci a rozvoj dopravní sítě, napojení kraje na evropskou dopravní síť, propojení s ostatními kraji, dobudování integrovaného dopravního systému, rozvoj infrastruktury pro zvýšení rozvojového potenciálu kraje, podporu obnovitelných zdrojů energie pro neprůmyslové využití a neprůmyslové využití brownfields. Mikroregion Chebsko zastupoval R. Charvát.

13. 5. 2005
Za účelem obnovení činnosti mikroregionu byla při Městském úřadu Cheb zřízena funkce mající na starosti další rozvíjení činnosti mikroregionu. Touto koordinační a kontaktní osobou je R. Charvát. Po debatě s panem předsedou M. Podlipským a místopředsedou MUDr. Svobodou byl rozeslán všem členským obcím návrh společných aktivit ze všech možných oblastí. K těmto aktivitám se mohou obce vyjadřovat, doplňovat je či vymyslet vlastní návrhy, vznikne tak seznam společných priorit mikroregionu.
Hledat ubytování
18.1.2018 17:00

Bhagavadgíta - Zpěv vznešeného

Kulturní centrum Svoboda (Cheb)

Více informací
18.1.2018 17:00 - 19:00

Gazdina roba

Západočeské divadlo (Cheb)
Nová dramatizace novely G. Preissové. Divadlo Alfa Plzeň.

Více informací
Další akce

Počasí

17.1. 20:00
dnes

Sněžení
-1°C
18.1.
zítra

Déšť se sněhem
4°C / -2°C
19.1.
pátek

Sněhové přeháňky
0°C / 0°C
20.1.
sobota

Zataženo
-2°C / -2°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

Projekt „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“ je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to 92,5 procenty.
logo Severozápad
logo EU
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"